BIO-RAD伯乐IPG胶条strips,PH4-7

BIO-RAD伯乐IPG胶条strips,PH4-7

BIO-RAD伯乐IPG胶条strips,PH4-7

 • 更新时间:  2016-08-30
 • 产品型号:  163-2008
 • 简单描述
 • BIO-RAD伯乐IPG胶条strips,PH4-7
  规格:17cm,11cm,10cm
  PH:3-6,4-7,3-10,5-8
  IPG 胶条将 pH 梯度固定在易于操作的支撑条上,从而简化了*维分离。 ReadyStrip™ IPG 胶条是使用高纯度 IPG 单体灌制而成的,并且已经过充分的质量和性能测试,可提供凝胶到凝胶的可重复性。 ReadyStrip IPG 胶条提供广泛的 pH

设计特点

 • 严格的凝胶长度公差为 ±2 mm,以便实现*的 pI 分离
 • 阳极和 pH 范围清楚地印在每个胶条上,24 cm 的胶条上带有条形码
 • 两端的衬背长度*,可在第二维凝胶上自行居中而无需裁切

梯度选择

 • 标准宽范围 PH 梯度,可在单块凝胶上提供总蛋白的zui大分辨率
 • 使用窄范围梯度时,在整个 PH 3–10 范围内,每个 pH 单位对应的凝胶长度 (cm) 更大,从而获得更高分辨率
 • zui终分辨率的微幅梯度 — 放大相关区域或精细研究整个蛋白质组;精心设计的胶条可进行充分的重叠,以允许点匹配,同时限制冗余数据的范围
 • 综合产品通过重叠 pH 范围增加*维的解析能力

BIO-RAD伯乐IPG胶条strips,PH4-7

相对聚焦功率

相对聚焦功率表示在使用不同长度或 pH 范围的 IPG 胶条时,在*维中预期获得的增强的分辨率。 会给 7 cm pH 3–10 IPG 胶条任意指定一个基准聚焦功率 1.0,以计算其他胶条的相对聚焦功率,如此处所示。

窄范围胶条

窄范围胶条可提高分辨率。 如图 A–D 中所示,三个重叠的窄范围胶条可以大幅度地扩展区域,以便进行分析。

微幅胶条

 

微幅 IPG 胶条可提供zui高 IPG 胶条分辨率。 微幅胶条覆盖zui小为 1 个 pH 单位的范围。 它们非常适用于分离同一蛋白质的不同异构体。

订购信息:

1632000 IPG READYSTRIP/PH3-10/7CM/12
1632001 IPG READYSTRIP/PH4-7/7CM/12
1632002 IPG READYSTRIP/PH3-10NL/7CM
1632003 IPG READYSTRIP/PH3-6/7CM/12
1632004 IPG READYSTRIP/PH5-8/7CM/12
1632005 IPG READYSTRIP/PH7-10/7CM/12
1632007 IPG READYSTRIP/PH3-10/17CM/12
1632008 IPG READYSTRIP/PH4-7/17CM/12
1632009 IPG READYSTRIP/PH3-10NL/17CM
1632010 IPG READYSTRIP/PH3-6/17CM/12
1632011 IPG READYSTRIP/PH5-8/17CM/12
1632012 IPG READYSTRIP/PH7-10/17CM/12
1632014 IPG READYSTRIP/PH3-10/11CM/12
1632015 IPG READYSTRIP/PH4-7/11CM/12
1632016 IPG READYSTRIP/PH3-10NL/11CM
1632017 IPG READYSTRIP/PH3-6/11CM/12
1632018 IPG READYSTRIP/PH5-8/11CM/12
1632019 IPG READYSTRIP/PH7-10/11CM/12
1632020 IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/17CM
1632021 IPG READYSTRIP/PH4.7-5.9/17CM
1632022 IPG READYSTRIP/PH5.5-6.7/17CM
1632023 IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/17CM
1632024 IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/11CM
1632025 IPG READYSTRIP/PH4.7-5.9/11CM
1632026 IPG READYSTRIP/PH5.5-6.7/11CM
1632027 IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/11CM
1632028 IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/7CM
1632029 IPG READYSTRIP/PH4.7-5.9/7CM
1632030 IPG READYSTRIP/PH5.5-6.7/7CM
1632031 IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/7CM
1632032 IPG READYSTRIP/PH3-10/18CM
1632033 IPG READYSTRIP/PH3-10NL/18CM
1632034 IPG READYSTRIP/PH4-7/18CM
1632035 IPG READYSTRIP/PH3-6/18CM
1632036 IPG READYSTRIP/PH5-8/18CM
1632037 IPG READYSTRIP/PH7-10/18CM
1632038 IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/18CM
1632039 IPG READYSTRIP/4.7-5.9/18CM
1632040 IPG READYSTRIP/PH5.5-6.7/18CM
1632041 IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/18CM
1632042 IPG READYSTRIP/PH3-10/24CM
1632043 IPG READYSTRIP/PH3-10NL/24CM
1632044 IPG READYSTRIP/PH4-7/24CM
1632045 IPG READYSTRIP/PH3-6/24CM
1632046 IPG READYSTRIP/PH5-8/24CM
1632047 IPG READYSTRIP/PH7-10/24CM
1632048 IPG READYSTRIP/PH3.9-5.1/24CM
1632049 IPG READYSTRIP/PH4.7-5.9/24CM
1632050 IPG RADYSTRIP/PH5.5-6.7/24CM
1632051 IPG READYSTRIP/PH6.3-8.3/24CM