OXOID培养基 CM0441B KRANEP AGAR BASE 500G

OXOID培养基 CM0441B KRANEP AGAR BASE 500G 965.1642152544